ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Alulírott Andorkó Balázs egyéni vállalkozó, mint a www.balazsandorko.com (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetője ezúton kijelenti, hogy:

A Honlap üzemeltetése során – mint adatkezelő - tiszteletben tartja a felhasználók alapvető szabadságjogait - így különösen a magánélethez valójogot - a személyes adataik gépi feldolgozása során és mindenben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezései szerint jár el. Jelen adatkezelési szabályzat 2019.07.02 napjától annak visszavonásáig hatályos.

Felhasználóinkat az alábbiakról tájékoztatjuk:

1. Az adatkezelő

1.1. Az Infotv. 3.§ 9. pontja értelmében adatkezelő: az a természetes vagy jogiszemély, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, a ki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

1.2. Andorkó Balázs egyéni vállalkozó, mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) adatai:

Név: Andorkó Balázs
Székhely: (A központi ügyintézés helye megegyezik a székhellyel.)
Egyéni vállalkozói nyilvántartási szám:
Adószám:
Telefonszám: 06204477949
Email cím: andorkobalazs@gmail.com

1.3. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által részünkre kiadott Adatvédelmi nyilvántartási azonosító szám: ____________

2. Az Adatkezelő által kezelt adatok

2.1. A kapcsolatfelvétel során Ön olyan adatokat ad meg számunkra, amelyek az Infotv. 3. § 2. pontjában foglalt meghatározás szerint személyes adatoknak minősülnek. Ezen adatok megadása önkéntes. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

2.2. Az Honlap üzemeltetéséhez és a látogatók adatainak kezeléséhez külső szervezetet (adatfeldolgozót) nem veszünk igénybe.

2.3. A kapcsolatfelvétel során az Infotv. 3.§ 3. pontja szerinti különleges adatok megadását nem kérjük.

2.4. A kapcsolatfelvétel során kért adatok:
- Név, e-mail cím, telefonszám

2.5. Automatikusan rögzítésre kerülő adatok az Ön bejelentkező számítógépének a szolgáltatás igénybevétele során generálódó adatai,melyeket az Adatkezelő rendszere automatikusan naplóz. Ezen adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

3. Az adatkezelés célja, időtartama

3.1. A kapcsolatfelvétel során felvett adatokat kizárólag az Önnel való kapcsolatfelvétel céljából tároljuk és használjuk fel. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja a statisztikakészítés és az informatikai rendszer fejlesztése. Személyes adatok harmadik személy vagy hatóság számára történő kiadása – ha törvény eltérően nem rendelkezik – csak az Ön kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

3.2. Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő jogosult megismerni az Önnel való kapcsolatfelvétel teljesítéséhez szükséges mértékben. Az adatokat harmadik személy számára nem tesszük hozzáférhetővé, kivéve, ha kapcsolatfelvétel teljesítéséhez más munkatárs bevonása szükséges. Ebben az esetben Ön az adatvédelmi elveink tudomásul vételével beleegyezik abba, hogy szerződéses munkatársainknak a szerződéses feladat teljesítéséhez szükséges adatokat átadjuk.

3.3. A szerződéses munkatársakat minden esetben a szerződésben szabályozott feltételek kötik abban a tekintetben, hogy az Ön adatait csak a szerződéses feladat teljesítése érdekében használhatja fel és azt további felhasználás céljából megőrizni, vagy harmadik személynek átadni semmilyen formában sem jogosult.

3.4. A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése az adatok törléséig tart. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer 12 hónapig tárolja.

4. Az adatkezelés jogalapja

4.1. Az adatok kezelésének jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről szóló az 1995. évi CXIX. törvény, valamint az Infotv.

4.4. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.törvény 13/A. § rendelkezései értelmében:

(1) A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

(2) A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

(3) A szolgáltató - a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően - a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

(4) A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a (3) bekezdésben meghatározottaktól eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.

(5) Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy a (4) bekezdés szerinti adatkezelést megtilthassa.

(6) A (4) bekezdésben meghatározott adatok nem kapcsolhatók össze az igénybevevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

(7) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott célokból kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. A (4) bekezdésben meghatározott célból kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.

(8) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása nem tehető függővé az igénybe vevőnek valamely (1)-(3) bekezdésében nem említett célból történő adatkezeléshez való hozzájárulásától, amennyiben az adott szolgáltatás más szolgáltatótól nem vehető igénybe.

(9) A külön törvényben meghatározott tájékoztatáson kívül a szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

5. Az adatok elérhetősége, módosítása, helyesbítése, töröltetése és zároltatása

5.1. A kapcsolatfelvételi űrlapot kitöltő felhasználóként Önnek lehetősége van adatainak módosítására és helyesbíttetésére. Ha az Ön módosításra, valamint helyesbíttetésre, irányuló kérelme nem teljesíthető, a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül közöljük az elutasítás ténybeli és jogi indokait, továbbá a jogorvoslati lehetőségeket.

5.2. Amennyiben a kapcsolatfelvétel során megadott adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő adat rendelkezésünkre áll, az adatot helyesbítjük.

5.3. Az adatot törölni kell, ha:

- kezelése jogellenes,

- Ön ezt kéri,

- az adat hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható,

- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,

- azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságelrendelte.

5.4. Törlés helyett zároljuk az adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, amíg fennáll az az adatkezelési cél, amely az adat törlését kizárta.

5.5. A módosításokat, illetve az adatok törlését a kézhezvételt követő 1 munkanapon belül végrehajtjuk.

5.6. A helyesbítésről, zárolásról, törlésről értesítést küldünk, kivéve, ha az értesítés mellőzése az adatkezelés céljára tekintettel az Ön jogos érdekét nem sérti.

6. Tájékoztatás

6.1. Kérelmére - a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül - tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az Ön személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

6.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel kérjük forduljon munkatársunkhoz az 1.2. pontban megjelölt elérhetőségeken.

6.3. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről az Infotv. rendelkezik. Adatkezelési gyakorlatunkra vonatkozó esetleges panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.., telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat, vagy bírósághoz fordulhat. A per elbírálása az illetékes Törvényszék hatáskörébe tartozik.

7. Egyéb

7.1. Az Adatkezelő mindent megtesz a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok biztonsága érdekében, továbbá megtesz minden rendelkezésére álló intézkedést, amely megakadályozza az adatok jogosulatlan felhasználását, megváltoztatását, esetleges megsemmisülését.

7.2. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a regisztráció során Ön harmadik fél adatát adta meg, úgy együttműködünk az eljáró hatóságokkal a jogsértő személyének megállapítása céljából.

© Copyright 2021 BalazsAndorko. All Rights Reserved.
www.balazsandorko.com

Designed with Mobirise web page software